--> KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2012-2015 - Tiểu học Hợp Thanh A

Tin hoạt động»Công Đoàn

02-08-2012 - 10:00:14 GMT+7

KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2012-2015


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN MỸ ĐỨC

 

   - Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn số 703 HD/TLĐ ngày 6/5/2009  của đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ công đoàn Việt Nam (khoá X).

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 4/4/2012 của Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao động huyện Mỹ Đức về việc Tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Mỹ Đức lần thứ XIII và Kế hoạch số 03/KH-CĐGD ngày 18/5/2012 của Công đoàn Giáo dục Hà Nội về việc Tổ chức Đại hội (Hội nghị) Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XXIII Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Mỹ Đức xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cỏc cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Giỏo dục huyện Mỹ Đức lần thứ   XXII  như sau:

            I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- Đại hội công đoàn nhằm đánh giá đúng tình hình thực trạng của tình hình công nhân viên chức – lao động ( CNVC – LĐ ) và hoạt động công đoàn cấp mình, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn cấp trên, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo phong trào CNVC – LĐ và hoạt động công đoàn, trên cơ sở đó để xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo.

- Tiến hành lựa chọn, bầu cử ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới.

- Bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

- Phương châm của đại hội là:  Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực

 

II/ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

1/ Nội dung Đại hội:

a/ Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2015.

b/ Thông qua báo cáo của Uỷ ban kiểm tra công đoàn cùng cấp.

c/ Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp và đóng góp vào nội dung nghiên cứu sửa đổi điều lệ công đoàn Việt Nam.

d/ Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

 

2/ Báo cáo của Ban chấp hành trình Đại hội:

Báo cáo là văn kiện quan trọng trong đại hội vì vậy BCH công đoàn cơ sở các trường học có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo đảm bảo yêu cầu, nội dung sau:

  -  Báo cáo của Công đoàn cần căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ trước và các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên để xây dựng báo cáo đảm bảo ngắn gọn, có minh chứng về kết quả hoạt động công đoàn bằng số liệu để đại biểu theo dừi. Phải đánh giá rừ những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cán bộ, nhà giáo và người lao động như:việc làm tiền lương, điều kiện lao động, quy chế dân chủ… phân tích nguyên nhân đạt được và khuyết điểm tồn tại trong việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước. Chú trọng việc đánh giá về sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, mối quan hệ với cấp uỷ Đảng, chính quyền đồng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ của công đoàn,  báo cáo ngắn gọn, có số liệu để chứng minh.

- Phương hướng nhiệm vụ mới phải căn cứ vào nghị quyết của cấp uỷ Đảng, chuyên môn cùng cấp và định hướng nhiệm vụ của công đoàn cấp trên, để tập trung làm rõ mục tiêu nhiệm vụ, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, phát triển đoàn viên mới, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Tham luận tại đại hội cần đi sâu thảo luận các mục tiêu và biện pháp cụ thể, hoặc bổ xung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết.

 

3/ Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử BCH công đoàn nhiệm kỳ mới:

Ban chấp hành công đoàn cần được cấu tạo theo hướng cơ cấu: Số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa và sự pháp triển được chuẩn bị theo quy trình dân chủ công khai.

a/ Tiêu chuẩn uỷ viên ban chấp hành:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, phấn đấu vì mục tiêu “ Dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh” nhiệt tình tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.

          - Đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên công đoàn, có tinh thần đấu tranh và giám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn.

          - Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và của công đoàn. Có khả năng cụ thể hoá đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các hoạt động công đoàn.

          - Có đạo đức lối sống lành mạnh, giản dị không cục bộ, cơ hội, bao che, kiên quyết chống tham nhũng.

          b/ Độ tuổi của uỷ viên BCH:

          Ban chấp hành cần được cơ cấu có tính liên tục, kế thừa và phát triển. Nhưng hướng chung là trẻ hoá. Đối với các đồng chí tham gia BCH lần đầu thì phải đủ tuổi tham gia ít nhất 01 nhiệm kỳ.

          c/ Số lượng và cơ cấu uỷ viên ban chấp hành:

- Về số lượng: Số lượng uỷ viên BCH công đoàn cơ sở theo hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và do đại hội quyết định. Ban chấp hành cấp triệu tập đại hội cần xây dựng đề án kiện toàn BCH khoá mới báo cáo với cấp uỷ Đảng cùng cấp và Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện trước khi tổ chức đại hội.

          - Về cơ cấu: Trên cơ sở tiêu chuẩn để thực hiện cơ cấu BCH hợp lý, cần chú ý tỷ lệ uỷ viên BCH là cán bộ quản lý, cán bộ nữ nhằm bảo đảm tính đại diện cho đoàn viên công đoàn.

          d/ Thời gian các đơn vị duyệt nhân sự chuẩn bị cho đại hội công đoàn cơ sở: Từ ngày 10/8/2012  đến hết ngày 30/8/2012

          e/ Phân công các đơn vị Đại hội điểm:

   Công đoàn trường Mầm non Đồng Tâm; Công đoàn trường Tiểu học Đốc Tín; Công Đoàn trường THCS Hợp Thanh

 

          4/ Về bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên:

a/ Tiêu chuẩn: Yêu cầu lựa chọn những cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, có năng lực tiêu biểu cho phong trào CNVC- LĐ và hoạt động công đoàn, tiêu biểu cho trí tuệ của tập thể đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, có khả năng đóng góp ý kiến vào nội dung nghị quyết đại hội.

b/ Số lượng đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết:

Đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên được bầu theo sự phân bổ của công đoàn cấp triệu tập đại hội. Căn cứ kế hoạch  số 01/KH-LĐLĐ ngày 4/4/2012 của Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao động huyện Mỹ Đức về việc Tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Mỹ Đức lần thứ XIII; Thường vụ công đoàn Giáo dục phân bổ chỉ tiêu đại biểu  các công đoàn cơ sở trong huyện về dự Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục huyện như sau:

- Đại biểu đương nhiên:  Uỷ viên BCH và Uỷ ban kiểm tra công đoàn Giáo dục khoá XXI ( nhiệm kỳ 2007 – 2012):16 Đ/C

- Đại biểu bầu từ công đoàn cơ sở:

+ Mỗi đơn vị  bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Lưu ý: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS là đại biểu  mời về dự đại hội. 

 

5/ Phương thức tiến hành, thời gian tổ chức đại hội:

- Đại hội công đoàn các cấp chỉ tổ chức một vòng từ dưới lên.

- Đối với công đoàn cơ sở có dưới 150 đoàn viên thì tổ chức đại hội toàn thể.

-  Đại hội công đoàn cơ sở không quá 01 ngày, tiến hành từ 10 tháng 9 năm 2012 đến 30 tháng 9 năm 2012.

         

III/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1/ Biện pháp tổ chức thực hiện:

Ban chấp hành công đoàn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp Uỷ và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi để đại hội thành công tốt đẹp.

Chủ tịch công đoàn xây dựng báo cáo đại hội và đề án nhân sự duyệt với cấp Uỷ và Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện .

 

2/ Chương trình Đại hội.

* Trang trí hội trường (từ dưới nhìn lên) Cờ tổ quốc, Tượng Bác Hồ. Phía bên phải hội trường là dòng chữ Đại hội (Hội nghị) hoặc đại hội (Hội nghị) công đoàn cơ sở (Trường...). Huy hiệu công đoàn Việt Nam đặt trên và chính giữa dòng chữ đại hội (Hội nghị) , đại hội (Hội nghị) công đoàn cơ sở (cách 25 - 30 cm).

          * Chương trình đại hội:

          - Ổn định tổ chức

          - Bầu chủ tịch đoàn, cử ban thư ký ( có thể bầu ở hội nghị trù bị )

          - Chào cờ

          - Khai mạc Đại hội

          - Thông qua báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ mới.

          - Các đại biểu tham luận báo cáo và phương hướng của công đoàn cơ sở và báo cáo của công đoàn cấp trên.

          - Đại biểu cấp trên phát biểu.

          - Bầu cử : + Bầu BCH công đoàn nhiệm kỳ mới.

                         + Bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

-         Khen thưởng ( nếu có )

-         Thông qua nghị quyết đại hội

-         Chào cờ bế mạc.

 

3/ Báo cáo sau đại hội:

-         Nghị quyết đại hội.

-         Biên bản bầu cử BCH công đoàn nhiệm kỳ mới

- Danh sách trúng cử vào BCH công đoàn nhiệm kỳ mới .

- Danh sách đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ: 2012 – 2015 tiến tới đại hội công đoàn Giáo dục huyện Mỹ Đức, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Thường vụ công đoàn Giáo dục để xin ý kiến chỉ đạo.

 

 

                                                                                 T/M THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC   

                                                                                   Chủ tịch

Nơi nhận:

- LĐLĐ huyện Mỹ Đức ( để B/C)

- Công đoàn cơ sở trong huyện (để th/h)                                                                     (đã Ký)

- Lưu

 

                                                                                     

                                                                                                   Bùi Đức Thắng

 

TRẦN ĐỨC TUẤN


Tin đọc nhiều